تخصص

دکتر سید رمضان محسن پور متخصص اقتصاد سلامت و پزشک خانواده رئیس بیمارستان

تخصص

دکتر کریمی فوق تخصص قلب و عروق

تخصص

دکتر منوچهری پزشک عمومی و مسئول فنی بیمارستان