واحد مدارک پزشکی

وظایف و خدمات عمده واحد مدارک پزشکی عبارتند از:

  • مرتب کردن و طبقه بندی مدارک پزشکی بیماران

  • تنظیم اطلاعات بیماران برای استفاده در دریافت هزینه‌های درمانی از بیمه‌ها یا ادارات و سازمان‌های مربوطه

  • کمک و پشتیبانی قانونی از بیمار و بیمارستان

  • اسکن و تهیه کپی از پرونده‌های بیماران به منظور آرشیو نمونه اطلاعات

  • تهیه مدارک مستند از جریان بیماری و درمان بیمار

  • داشتن آمار عملیات تشخیصی و بالینی انجام شده و تجزیه، تحلیل و تفسیر آنها