کلینیک روماتولوژی

  • ویزیت مراجعین و پیگیری آزمایش ها

  • کشیدن مایع مفصلی توسط پزشک

  • مشاوره جهت انجام اعمال جراحی

  • تزریق داروهای داخل مفصلی