تغذیه

از جمله مواردی که توسط این واحد پیگیری و اجرا می شود، می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  • تهیه و تدوین برنامه عملیاتی واحد تغذیه با همکاری سایرکارشناسان و مشاوران تغذیه مرکز در راستای برنامه استراتژیک بیمارستان

  • همکاری و هماهنگی با کارشناس دپارتمان تغذیه معاونت درمان دانشگاه با شرکت در نشست‌های دوره‌ای و برگزاری کارگاه‌های آموزشی و مشارکت در پیاده‌سازی طرح‌های قابل اجرا در بیمارستان

  • مدیریت خدمات غذایی و مشاوره تغذیه و رژیم‌درمانی

  • تهیه گزارش‌های رضایت‌سنجی کارکنان و بیماران بستری از خدمات غذا و مشاوره تغذیه با همکاری دفتر بهبود کیفیت، ارائه به مقام مافوق و برنامه‌ریزی جهت بهبود مستمر و ارتقاء کیفیت خدمات

  • نظارت بر تنظیم برنامه غذایی بیماران توسط کارشناس باتجربه تغذیه و ارائه خدمات تغذیه‌ای مطابق با اصول تغذیه‌ای و بهداشتی با همکاری کارشناس بهداشت محیط در حیطه موارد بهداشتی

  • مشاوره تغذیه به منظور اصلاح ساختار و سبک زندگی و نیز تنظیم برنامه ی رژیم‌درمانی

  • نظارت و کنترل کلیه بروشورهای آموزشی تغذیه تهیه شده برای بیماران سرپایی و بستری از جهت صحت و انطباق با پروتکل‌ها و مبانی علمی تغذیه

  • برگزاری دوره‌های آموزشی برای کارکنان خدمات غذایی، تغذیه و سایر کارکنان مرتبط با این حوزه