جناب دکتر کوروش اسکندری رئیس بیمارستان فرهنگیان شهید با هنر

ایشان طی حکمی از معاون وزیر آموزش پرورش شهر تهران ، از خرداد ماه سال 1400 به عنوان رئیس بیمارستان فرهنگیان منصوب شدند.

وی دوره های مدیریت بیمارستان را از کشور های آلمان ، ترکیه و ایران کسب نموده اند ، همچنین از سال 1389 الی 1395 عهده دار ریاست بیمارستان فرهنگیان بوده اند.