بیمارستان فرهنگیان شهید باهنر

بیمارستان فرهنگیان(شهید باهنر) با داشتن بخش های مجهز جراحی و داخلی پذیرای کلیه فرهنگیان محترم می باشد.