روز پزشك مبارك

 

روز پزشک، روز قدردانی از مدد این دستان مهربان و دوست دار سلامت جامعه گرامی باد