دکتر کوروش اسکندری
دکتر کوروش اسکندریریاست بیمارستان
سید جمال سمیعی
سید جمال سمیعیمدیر داخلی
میترا عاطفی
میترا عاطفیمدیر دفتر پرستاری
سید علی اصغر جلالی
سید علی اصغر جلالیمدیر مالی